هوچهر من

Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers

عینک بدبینی

عینک بدبینی .عینک بدبینی را از چشم هایم برداشتم. همه چیز زیبا ولی تار شد