هوچهر من

Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers

من مامان می شم!

من مامان می شم! هنوز به بار سنگین کلمه همسر عادت نکرده بودم که سنگینی کلمه مادر هم به آن اضافه شد! مشت و لگدهای روزانه کودکم پایان یافتن دوران آزادی و بی خیالی را یادآور می شود. تا چند ماه دیگر پاره ای از وجودم متولد می شود، همان کس که باید سال ها غمخوارش باشم و روزی فرا می رسد که تنها انتظارم از او دیدارش باشد. همان کس که به او خواهم گفت که لحظات شادی اش را برای خود نگاه دارد و غم هایش را با من تقسیم کند. و اما نتیجه سونوگرافی (همان فرایندی که به باور کردن این آتش پاره عزیزدردانه کمک فراوان نمود): . . . . . . . . . . . .
.
.
.
نی نی: عمو ها و عمه های عزیز می خوام بدونم شما به ناموس مردم چیکار دارید؟!